2009

Inatsisit

L 100 10/2 om ændring af apotekerloven, sundhedsloven og lov for Grønland om forsyning, trafik, postbesørgelse m.v. (Ophævelse af aldersgrænse på 70 år for bortfald af apotekerbevilling, honorering af apoteksindretning, styrkelse af ordinationstilsyn m.v.)

L 249 31/3 om ændring af lov om statens tjenestemænd i Grønland og lov om pension til statens tjenestemænd m.v. i Grønland (Ophævelse af den generelle pligtige afgangsalder)

L 463 12/6 om visse personalemæssige spørgsmål i forbindelse med Grønlands Selvstyres overtagelse af sagsområder

L 473 12.06. Lov om Grønlands Selvstyre

L 474 12/6 om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre

L 528 12/6 om ændring af tronfølgeloven (Ligestilling mellem kønnene i arvefølgen – fremsat i henhold til proceduren i grundlovens § 88)

Lb. 847 4/9 Tronfølgeloven


Peqqussutit

A 375 15/5 om ikrafttræden for Grønland af lov om registreret partnerskab m.v.


Nalunaarutit

Bek. 169 04.03. af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand

Bek. 277 03.04. om opgørelse af kvalificerede andele

Bek. 340 29/4 om ændring af den fortegnelse over valgkredse, der indeholdes i lov om folketingsvalg i Grønland

Bek. 357 4/5 om ændring af bekendtgørelse om pas m.v.

Bek. 417 28.05 om teknisk forskrift om skibes sikre sejlads i grønlandsk søterritorium

Bek. 424 28/5 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bek. 543 01.06. om teknisk forskrift om udstyr i skibe

Bek. 995 26.10 af færdselslov for Grønland

Bek. 1010 28/10 for Grønland om forbud mod visse våben

Bek. nr 1016 29.10 om satser pr. 1. januar 2010 i henhold til anordning om ikrafttræden af lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1023 28/10 om ændring af bekendtgørelse om adgang til og vilkår for færdsel i visse dele af Grønland

Bek 1083 20/11 Om søvejsregler Bilag oversættes ikke og er udeladt

Bek. 1142 07.12 om behandlingen af ansøgninger om udsættelse med fuldbyrdelse af idømt anstaltanbringelse (udsættelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1148 7/12 Om iværksættelse af anbringelse i anstalt

Bek. 1149 09.12 om satser for vederlag m v til indsatte i kriminalforsorgens indstitutioner i Grønland

Bek. 1150 7/12 om den administrative behandling af sager om benådning m.v. (benådningsbekendtgørelsen)

Bek. 1151 7/12 om beregningen af foranstaltningstidens ophør m.v.

Bek. 1152 7/12 om anbringelse og overførsel af personer, som skal udstå dom til anbringelse i anstalt (anbringelses- og overførselsbekendtgørelsen)

Bek. 1153 7.12 om indsattes adgang til fællesskab m v i anstalter (fællesskabsbekendtgørelsen)

Bek. 1154 07.12 om gennemførelsen af medindflydelse for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (medindflydelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1155 7/12 om indsattes adgang til at medtage, besidde og råde over egne genstande m.v. og penge i kriminalforsorgens institutioner (genstandsbekendtgørelsen)

Bek. 1156 7/12 om arbejde og uddannelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner (beskæftigelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1157 07.12. om udgang til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (udgangsbekendtgørelsen)

Bek. 1158 07.12 om adgangen til brevveksling og telefonering i kriminalforsorgens institutioner (brev- og telefonbekendtgørelsen)

Bek. 1159 7/12 om adgangen til kontakt til medierne for indsatte i kriminalforsorgens institutioner

Bek. 1160 Bekendtgørelse om fotografering og optagelse af fingeraftryk i kriminalforsorgens institutioner (foto- og fingeraftryksbekendtgørelsen)

Bek. 1161 Bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i anstalter (magtanvendelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1162 7/12 om anbringelse i enrum i anstalter

Bek. 1163 7.12 om anvendelse af sikringsmidler i anstalter

Bek. 1164 7.12 om disciplinære foranstaltninger og disciplinærsager

Bek. 1165 7/12 om behandlingen af sager om konfiskation i kriminalforsorgens institutioner (konfiskationsbekendtgørelsen)

Bek. 1166 07.12 om behandlingen af sager om modregning af erstatningsbeløb

Bek. 1167 07.12 om løsladelse af dømte der udstår dom til anbringelse i anstalt i en af kriminalforsorgens institutioner (løsladelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1168 07.12 om forvaring der fuldbyrdes i Grønland (forvaringsbekendtgørelsen)

Bek. 1169 07.12. om erstatning og godtgørelse til indsatte i anstalter og pensioner og til dømte og prøveløsladte under udførelse af samfundstjeneste som følge af ulykkestilfælde m.v.

Bek. 1171 7/12 om satser for vederlag m.v. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland (2010)

Bek. 1172 07.12 om behandlingen af 15-17 årige der anbringes i kriminalforsorgens institutioner

Bek. 1173 7/12 om fuldbyrdelse af en foranstaltning med anstaltsanbringelse i detentionen

Bek. 1174 7/12 om adgangen til besøg til indsatte i kriminalforsorgens institutioner (besøgsbekendtgørelsen)

Bek. 1175 7/12 om undersøgelse af indsattes person og opholdsrum i kriminalforsorgens institutioner (undersøgelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1176 7/12 om tilbageholdte

Bek. 1177 7/12 om tilladelse til midlertidig afbrydelse af anstaltsanbringelse (afbrydelsesbekendtgørelsen)

Bek. 1184 03.12 om gebyrer med anvendelse af radiofrekvenser i Grønland i 2010

Bek. 1249 14.12 om fri proces i Grønland

Bek. 1346 11.12. om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1351 14.12. om forsvarere der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden i Grønland

Bek. 1353 15/12 om meddelelse af udskrifter i kriminalsager i Grønland

Bek. 1354 15.12 om massemediers aktindsigt i og opbevaring af kopier af anklageskrifter m.v. i Grønland

Bek. 1355 15.12 om underretning af kommunen om afhøringer af sigtede under 18 år i Grønland

Bek. 1356 15.12 om Grønlands inddeling i retskredse

Bek. 1357 15.12 om forkyndelse af processuelle meddelelser i Grønland

Bek. 1366 16.12. for Grønland om løbende obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige

Bek. 1367 16.12 for Grønland om advokatselskaber

Bek. 1368 16.12 for Grønland om pligtmæssig deltagelse for ejere af et advokatselskab

Bek. 1369 16.12 for Grønland om ydelser og godtgørelse til domsmænd og vidner mv

Bek. 1370 16.12 for Grønland om kredsretternes tingsteder


Kaajallaasitat

C 34 28/5 om ændring af cirkulære for Grønland om ægteskabs indgåelse (Til Rigsombudsmanden i Grønland og samtlige grønlandske kommuner og præster)

C 35 28/5 om ændring af cirkulære for Grønland om ægteskabs opløsning (Til Rigsombudsmanden i Grønland)