2016

Inatsisit

L 103 03.02. om ændring af myndighedsloven for Grønland

L 336 07.04. for Grønland om visse spil

Lov nr. 616 af 8. juni 2016 for Grønland om kontrol med eksport af produkter med dobbelt anvendelse

Lov nr. 639 af 8. juni 2016 om ændring af retsplejelov for Grønland

Lov nr. 1733 af 27. december 2016 om ændring af lov for Grønland om visse spil (forhøjelse af det beløb, der årligt overføres til Grønlands Selvstyre for spil udbudt i Grønland)

Lb 1743 27.12. om ændring af udlændingeloven


Peqqussutit

Anordning nr. 197 af 7. marts 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægteskabets retsvirkninger og retsplejeloven og om ophævelse af lov om registreret partnerskab (Ægteskab mellem to personer af samme køn)

A 449 23.5. for Grønland af lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

Anordning nr. 667 af 8. juni 2016 om ikrafttræden for Grønland af lov om Danmarks tiltrædelse af Det internationale Atomenergiagenturs konvention om bistand i tilfælde af nukleare ulykker eller radiologiske nødstilfælde

Anordning nr. 668 af 8. juni 2016 om ikrafttræden for Grønland af dele af visse love om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere

A 677 06.06. om ikrafttræden for Grønland af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m m (internationale børnebortførelser)

A 678 06.06. om ikrafttræden for Grønland af lov om Haagerbørnebeskyttelseskonventionen

A 679 06.06. om ikrafttræden for Grønland om ændring af retsplejeloven (børneloven m.v.)

A 680 06.07. om ikrafttræden for Grønland af forældreansvarsloven

A 681 6.6. for Grønland af lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister

A 1238 14.10. om ikrafttræden for Grønland af lov om behandling af personoplysninger

 

Nalunaarutit

Bek. 180 22.02. om indsendelse af underretninger m.v. til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet for landbaserede kasinoer og online kasinoer

Bek. 290 15.03. om ændring af bekendtgørelse for Grønland om ægteskabs indgåelse og opløsning

Bek. 302 26.03. om arbejde med udvinding og efterforskning med henblik på udvinding af mineralske materialer i Grønland

Bek. 366 19.04. om bistandsværger beskikket i medfør af kriminallov for Grønland

Bek. 422 17.05. om udstyr i skibe

Bek. 691 08.06. om ændring af bekendtgørelse om landbaseret væddemål

Bek. 692 08.06. om ændring af bekendtgørelse om onlinekasino

Bek. 693 08.06. om ændring af bekendtgørelse om online væddemål

Bek. 712 13.06. om ændring af bekendtgørelse om folkeregistrering m.v. for Grønland (efter lovteknisk gennemgang)

Bek. 786 19.06. for Grønland om forældremyndighed m.v

Bek. 787 19.06. for Grønland om centralmyndigheden for internationale konventioner om forældreansvar

Bek. 960 28.06. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005

Bek. 961 28.06. om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005 (OBS) 

Bek. 1161 12.09. om ændring af bekendtgørelse om udstyr i skibe

Bek. 1170 20.09. om forsvareruddannelsen og efteruddannelse af forsvarere i Grønland

Bek. 1274 28.10. om regulering pr. 1 januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1402 29.11. om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister (Kriminalregisteret) i Grønland

Bek. 1403 29.11. om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger som foretages for den offentlige forvaltning i Grønland

Bek. 1404 29.11. om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personoplysninger som behandles for den offentlige forvaltning i Grønland

Bek. 1405 29.11. om undtagelse fra pligten til anmeldelse af visse behandlinger som foretages for private dataansvarlige i Grønland

Bek. 1415 25.11. om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser

Bek. 1416 25.11 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bek. 1472 30.11. om regulering af forsikringsdækningsbeløb i henhold til færdselslov for Grønland

Bek. 1603 09.12. om takster for administration pr. 1. januar 2017 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland

Bek. 1616 14.12 for Grønland om regulering af gebyrer efter lov for Grønland om udlændinges adgang til opholds- og arbejdstilladelse i anlægsfasen af et storskalaprojekt

Bek. 1632 16.12. for Grønland om regulering af beløb i henhold til anordning om ikrafttræden for Grønland af udlændingeloven

Bek. 1668 14.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

Bek. 1669 14.12. om fri proces i Grønland

Bek.1681 19.02. for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas