2023

Lov nr. 242 af 7. marts 2023 for Grønland om gennemførelse af restriktive foranstaltninger over for Rusland og Belarus

Lov nr. 414 af 25. april 2023 om ændring af kriminallov for Grønland retsplejelov for Grønland og forskellige andre love (samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse og mere)

Lov nr. 724 af 13. juni 2023 om ændring af lov om arbejdsmiljø i Grønland

Lov nr. 734 af 13. juni 2023 om ændring af lov for Grønland om kapitalkrav og tilsynsmæssige krav for kreditinstitutter og investeringsselskaber.docx

Lov nr. 1781 af 28. december 2023 om ændring af retsplejelov for Grønland

(LBK) Bekendtgørelse nr. 1187 af 18. september 2023 af Kriminallov for Grønland.pdf

 

Anordning nr. 219 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder

Anordning nr. 220 af 7. marts 2023 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af årsregnskabsloven

Anordning nr. 759 af 12. juni 2023 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af udlændingeloven og af forskellige love om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af Schengenkonventionen

Anordning nr. 859 af 21. juni 2023 om ikrafttræden for Grønland af dele af § 24, stk. 5 og 6 , i lov om Det Centrale Personregister, lov om folketingsvalg i Grønland og lov om valg til Folketinget (Bopælsregistrering i Danmark og Grønland af personer, der af Grønlands Selvstyre eller den danske stat er beordret til tjeneste uden for riget, optagelse på folketingsvalglisterne i Danmark og Grønland m.v.)

Anordning nr. 898 af 26. juni 2023 om ikrafttræden for Grønland af lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger

Anordning nr. 920 af 26. juni 2023 om ikrafttræden for Grønland af § 1 i lov om ændring af hvidvaskloven lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love (Styrkelse af indsatsen mod f.docx

Anordning nr. 921 af 26. juni 2023 om ikrafttræden for Grønland af visse bestemmelser i forskellige love om ændring af lov om finansiel virksomhed.docx

Anordning nr. 1802 af 28. december 2023 om ikrafttræden for Grønland af forskellige love om ændring af lov om Folketingets Ombudsmand.docx

 

Bekendtgørelse nr. 36 af 13. januar 2023 for Grønland om registrering af skibe.docx

Bekendtgørelse nr. 91 af 26. januar 2023 om Trafikstyrelsens gebyrer og afgifter på luftfartsområdet m.v..docx

Bekendtgørelse nr. 104 af 27. januar 2023 for Grønland om indberetning og offentliggørelse af oplysninger om politisk eksponerede personer.docx

Bekendtgørelse nr. 362 af 27. marts 2023 for Grønland om forebyggelse af forbrydelser mod luftfartens sikkerhed (security).docx

Bekendtgørelse nr. 436 af 27. april 2023 for Grønland om visse forureninger i fødevarer

Bekendtgørelse nr. 471 af 8. maj 2023 om døgnophold i tilbud i Danmark og Grønland.docx

Bekendtgørelse 527 af 17. maj 2023 om psykisk arbejdsmiljø på luftfartsområdet.docx

Bekendtgørelse nr. 528 af 17. maj 2023 om ændring af bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart.docx

Bekendtgørelse nr. 761 af 12. juni 2023 om ændring af bekendtgørelse for Grønland om registrering af pant.docx

Bekendtgørelse nr. 768 af 9. juni 2023 for Grønland om indberetning af uoverensstemmelser i oplysninger om reelle ejere

Bekendtgørelse nr. 798 af 14. juni 2023 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder i Grønland

Bekendtgørelse nr. 799 af 14. juni 2023 om forretningsorden for Det Grønlandske Arbejdsmiljøråd

Bekendtgørelse nr. 800 af 14. juni 2023 om obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser i Grønland

Bekendtgørelse nr. 801 af 14. juni 2023 om anvendelse af tekniske hjælpemidler i Grønland

Bekendtgørelse nr. 802 af 14. juni 2023 om samarbejde om sikkerhed og sundhed på virksomheder i Grønland

Bekendtgørelse nr. 861 af 13. juni 2023 for Grønland om folkeregistrering m.v.docx

Bekendtgørelse nr. 916 af 23. juni 2023 om fravigelse af kvalifikationskrav og besætningsregler efter lov om skibes besætning.docx

Bekendtgørelse nr. 964 af 27. juni 2023 for Grønland om betaling for grænsekontrol ved indførsel af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt biprodukter heraf og produkter fremstillet af .docx

Bekendtgørelse nr. 987 af 28. juni 2023 for Grønland om tilpasning af kapitalkravsforordningen til grønlandske forhold herunder overgangsordninger.docx

Bekendtgørelse nr. 1272 af 30. oktober 2023 om ikrafttræden af visse bestemmelser i kongelig anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om MitID og NemLog-in.docx

Bekendtgørelse nr. 1273 af 30. oktober 2023 for Grønland om ophævelse af lov om udstedelse adNemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder, som ....docx

Bekendtgørelse nr. 1274 af 30. oktober 2023 for Grønland om MitId Erhverv og MitID Privat til Erhverv.docx

Bekendtgørelse nr. 1275 af 30. oktober 2023 for Grønland om tilrådighedsstillelse og anvendelse af MitID-løsningen og NemLog-in for offentlige myndigheder og offentligretlige organer.docx

Bekendtgørelse nr. 1390 af 29. november 2023 om regulering af erstatnings- og godtgørelsesbeløb i henhold til lov om erstatningsansvar

Bekendtgørelse nr. 1391 af 29. november 2023 om regulering af erstatningsbeløb i henhold til lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser.docx

Bekendtgørelse nr. 1477 af 5. december 2023 for Grønland om anvendelse af lov om sikkerhed til søs på udenlandske skibe.pdf

Bekendtgørelse nr. 1508 af 8. december 2023 om forebyggelse mod forurening fra skibe (MARPOL).docx

Bekendtgørelse nr. 1525 af 8. december 2023 om fri proces i Grønland.docx

Bekendtgørelse nr. 1526 af 8. december 2023 om retshjælp ved advokater i Grønland

Bekendtgørelse nr. 1593 af 21. juli 2023 om hastighedsbegræsning for Kommune Kujalleq, Kommuneqarfik Sermersooq, Qeqqata Kommunia, KOmmune Qeqertalik og Avannaata Kommunia

Bekendtgørelse nr. 1635 af 5. december 2023 om fodervirksomheder

Bekendtgørelse nr. 1641 af 7. december 2023 for Grønland om betaling for kontrol i fødevarevirksomheder, fodervirksomheder og virksomheder, der fremstiller animalske biprodukter

Bekendtgørelse nr. 1719 af 15. december 2023 for Grønland om regulering af gebyr for optagelse af digitalt fingeraftryk i forbindelse med udstedelse af pas

Vejledning nr. 9001 af 2. januar 2023 om ministeriers behandling af sager vedrørende Grønland