2018

Peqqussutit

A 485 14.05. om ikrafttræden af lov om erhvervsdrivende fonde

A 486 14.05. om ikrafttræden al lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

A 1484 af 11. december 2018 om ikrafttræden for Grønland af lov om udstedelse af NemID med offentlig digital signatur til fysiske personer og til medarbejdere i juridiske enheder


Nalunaarutit

B 111 20.02. om Grønlands inddeling i retskredse

B 176 02.03. for Grønland om kredsretternes tingsteder

B 588 29.05. for Grønland om statsautoriserede og registrerede revisorers erklæringer m.v. (Erklæringsbekendtgørelsen)

B 622 29.05. om overgang til regnskabsaflæggelse fra en erhvervsdrivende fond

B 623 29.05. om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

B 624 29.05 om tilbudsgiveres indløsningspligt og indløsningsret

B 625 29.05 om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve

B 626 29.05. om medarbejderrepræsentation i aktie- og anpartsselskaber

B 627 29.05 om offentliggørelse af meddelelser fra statslige aktieselskaber

B 628 29.05 om anvendelse af reglerne for statslige aktieselskaber

B 629 29.05. offentliggørelse af en række redegørelser efter årsregnskabsloven

B 632 29.05. om anvendelse af internationale regnskabsstandarder IFRS

B 634 29.05. om oplysninger om vederlag m.v., som administrator modtager fra en erhvervsdrivende fond

B 635 29.05. for Grønland om indberetning til og offentliggørelse af årsrapporter m.v. i Erhvervsstyrelsen samt kommunikation i forbindelse hermed

B 767 06.06. om overgangsbestemmelser ved anvendelse af visse bestemmelser i årsregnskabsloven

B 784 12.06. om opholdsrum og fritidsfaciliteter i handelsskibe

B 806 19.06. om ikrafttræden for Grønland af årsregnskabsloven

B 845 25.06. om sikkerhedsarbejde i fiskeskibe

B 846 25.06. om sikkerhedsarbejde i handelsskibe

B 916 28.06. om folketingsvalg i Grønland

B 1243 30.10. om regulering pr. 1. januar 2019 i henhold til lov om arbejdsskadesikring i Grønland 

B 1685 26.12. for Grønland om visse spil

B 1238 27.11. om takster for administration pr. 1. januar 2018 i henhold til lov om arbejdsskadesikring

B 1459 11.12. om fri proces i Grønland

B 1460 11.12. om retshjælp ved advokater i Grønland

B 1617 14.12. for Grønland om betaling for kontrol af fisk og fiskevarer mv.

B 1621 15.12. om satser for vederlag mv. til indsatte i kriminalforsorgens institutioner i Grønland